Top

Denný režim

Ako vyzerá jeden deň v materskej škole? Pozrite sa ako Vaše deti trávia svoj čas v našej MŠ.

Vedieť viac

Stravovanie

Strava pre deti materskej školy sa pripravuje v školskej jedálni pod vedením vedúcej školskej jedálne.

Vedieť viac

Poplatky v MŠ

Pokyny a informácie k úhrade školného a stravného v materskej škole ako ich stanovuje zriaďovateľ MŠ.

Vedieť viac

O nás

Novostavba materskej školy bola uvedená do prevádzky 01.09.2020 je samostatná budova, ktorá sa nachádza oproti murovanej budove Základnej školy. Materská škola sa nachádza v jednoposchodovej samostatne stojacej budove. Je zariadená v zdravotne vhodnom prostredí, kde je chránená pred zdraviu škodlivými faktormi vonkajšieho prostredia, najmä hlukom a zdrojmi znečistenie ovzdušia. Priestorové usporiadanie, funkčné členenie školy a vybavenie zodpovedá veku, zdravotnému stavu, telesným rozmerom a psychosomatickému vývoju detí.

Budova má 6 tried. V školskom roku 2021/22 sme otvorili 5 triedy s počtom 126 detí, ktoré aktívne navštevujú MŠ. V materskej škole pracuje 12 pedagogických zamestnancov/ riaditeľka MŠ, 9 učiteliek, 2 asistentky učiteľa/ a 9 nepedagogických zamestnancov /5 upratovačky, 3 kuchárky, 1 vedúca ŠJ/.

Areál je oplotený a vstup do areálu je možný cez 2 samostatné bráničky po prístupových chodníkoch. Súčasťou materskej školy je pozemok slúžiaci ako školský dvor, s upraveným trávnatým pozemkom, výlučne pre deti navštevujúce materskú školu. Zásobovanie a vjazd ku kotolni sú zabezpečené cez samostatnú bránu. Parkovanie pre personál materskej školy a rodičov detí je možný na veľkej asfaltovej ploche pred školou.

Novinky

Nové webstránky
24.03.2021

Spustili sme nové webstránky, dúfame, že na nich nájdete všetko potrebné čo potrebujete vedieť o našej materskej škole. Radi uvítame aj vaše postrehy a komentáre, posielajte ich na náš email

Zápis do MŠ Kecerovce
2.05.2021

Zápis detí do MŠ Kecerovce 374

Riaditeľka materskej školy oznamuje zákonným zástupcom detí, že zápis pre školský rok 2021/22 bude prebiehať

počas celého mesiaca MÁJ

Podmienky prijímania detí do materskej školy

Do materskej školy sa prijímajú deti na predprimárne vzdelávanie podľa všeobecne platných podmienok vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 209/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 1. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné podľa miesta trvalého bydliska, a ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31.augusta 2021.
 2. Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti od troch rokov veku.
 3. Výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky - vrátane kapacitných možností školy. Dieťa mladšie ako dva roky do materskej školy nemožno prijať ani na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt.
 4. Do materskej školy sa prijímajú deti na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka, v prípade voľnej kapacity po zápise.
 5. Na zápis je potrebné predložiť kompletne vyplnenú a podpísanú „Žiadosť zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do MŠ“ spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorá obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Spôsob prijímania žiadostí a podmienky zápisu

 1. Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorá obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.
 2. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia môže materskej škole doručiť:
  • osobne riaditeľňa MŠ, poštová schránka;
  • poštou na adresu MŠ
 3. Zákonný zástupca na prijatie dieťaťa do materskej školy môže podať aj svoju žiadosť.
 4. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
 5. Ak ide o dieťa vyžadujúce diétny stravovací systém na tieto druhy diéty: šetriaca, bezgluténová (bezlepková) predloží zákonný zástupca písomné posúdenie odborného lekára preukazujúce potrebu a nutnosť poskytovania diétneho stravovania pre dieťa.

Úplná žiadosť obsahuje: správne vyplnenie žiadosti, potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa - spôsobilosť navštevovať MŠ, ktorého súčasťou musí byť aj informácia o očkovaní.

 

Podmienky prijatia do MŠ
2.05.2021

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ Kecerovce 374

Na predprimárne vzdelanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné ( podľa §59 školského zákona, ods. 2) deti, ktoré do 31.8.2021 dovŕšia 5 rokov

Podmienky prijímania ostatných detí na predprimárne vzdelávanie:

Prednostne sa spravidla prijímajú deti:

 • ktorých súrodenec navštevuje materskú školu,
 • k 31.08.2021 dieťa dovŕšilo štyri roky,
 • k 31.08.2021 dieťa dovŕši tri roky,

V Kecerovciach, dňa 26.04.2021                                 Bc.Andrea Dolgošová,riaditeľ MŠ

Nenašli ste čo potrebujete?

Neváhajte nás kontaktovať, radi Vám poradíme.