Top

PRAVIDELNÉ MESAČNÉ POPLATKY:

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov materskej školy (ŠKOLNÉ) v zmysle VZN obce Kecerovce č. 2/2020, ktoré bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Kecerovciach dňa 1.7.2020 uznesením č. 135/20, účinného od 01.7.2020:

 • 5,00 € mesačne za pobyt dieťaťa v materskej škole

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

 • ktoré má 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
 • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
 • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:

 • ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
 • ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

Úhrada príspevkov:

 • uhrádza sa do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca

možnosti úhrady:

 • poštovou poukážkou
 • prevodom na účet školy
 • trvalým príkazom vo vašej banke

2. PRÍSPEVOK NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI:

V zmysle VZN obce Kecerovce č. 2/2020je príspevok na stravu: desiata 0,34 €, obed 0,80 €, olovrant 0,23 € SPOLU: 1,37 € na 1 deň  uhrádza sa do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Možnosti úhrady:

 • poštovou poukážkou
 • prevodom na účet ŠJ
 • trvalým príkazom vo vašej banke

Zákonný zástupca uhrádza do 10. októbra jednorazový príspevok na režijné náklady v sume 2,-eur na mesiac /20,-€ na školský rok za jedného stravníka. V školskom roku 2020/2021je tento termín do 10. decembra 2020.

Prípadnú neúčasť na stravovaní je možné nahlásiť telefonicky alebo osobne a to najneskôrdo 8:00 hodiny príslušného dňa.

Na základe oznámenia príslušného úradu práce sociálnych vecí a rodiny o poskytnutí dotácie je poskytnutá dotácia na stravu vo výške 1,20 eur:

 • pre deti v hmotnej núdzi a pre deti z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima,
 • dieťa MŠ, rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

Zákonný zástupca uhrádza príspevok za neodobratú stravu v danom stravovacom dni v plnej výške (bez nároku na dotáciu), ak zákonný zástupca neodhlásil dieťa najneskôr do 8.00 h v danom dni z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni alebo v prípade, že dieťa nesplní podmienky na poskytnutie dotácie.

3. RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK: 5 € mesačne

 • uhrádza sa do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca

Možnosti úhrady:

 • poštovou poukážkou alebo platbou u triedneho učiteľa

Uhrádzajú sa z neho balíčky na Mikuláša, pohostenie na Karneval, Deň detí, divadelné predstavenie a pod.

JEDNORÁZOVÉ POPLATKY:

TRIEDNY FOND: podľa dohody konkrétnej triedy na prvom rodičovskom združení

 • uhrádzajú sa potreby konkrétnej triedy po konzultácii s rodičmi

Príspevky je potrebné odovzdať triednym učiteľkám.

Celé znenie VZN Kecerovce č.2/2020 nájdete na stránke: http://www.obeckecerovce.sk/subory/kecerovce_vzn_naklady_skola_2020.pdf

Nenašli ste čo potrebujete?

Neváhajte nás kontaktovať, radi Vám poradíme.