Top
ČasPriebeh činností
7.00 – 9.00 Príchod detí do MŠ, privítanie, hry a hrové činnosti podľa predstáv detí, pohybové a relaxačné cvičenia, edukačné aktivity Ranný kruh – spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít
8.10- 9.30 Osobná hygiena, desiata (harmonogram podľa vekových skupín)
9.30 -10.30 Edukačné aktivity – zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej, hudobno- pohybovej, výtvarnej, dramatickej, grafomotorickej oblasti
10.10 -12.00 Pobyt vonku – vychádzka, školský dvor
11.10 -12.30 Osobná hygiena, obed (harmonogram podľa vekových skupín)
12.30 -14.30 Osobná hygiena – čistenie zubov, odpočinok
14.10-15.00 Pohybové a relaxačné cvičenie, hygiena, olovrant (harmonogram podľa vekových skupín)
15.00 -16.30 Hry a hrové činnosti – individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmernené, jazykové chvíľky, edukačné aktivity, hodnotenia dňa, rozchádzanie detí

Nenašli ste čo potrebujete?

Neváhajte nás kontaktovať, radi Vám poradíme.