+421 915 393 423
andrea.dolgosova@gmail.com

Platby v materskej škole

PRAVIDELNÉ MESAČNÉ POPLATKY:

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov materskej školy (ŠKOLNÉ) v zmysle VZN obce Kecerovce č. 2/2020, ktoré bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Kecerovciach dňa 1.7.2020 uznesením č. 135/20, účinného od 01.7.2020:

 • 5,00 € mesačne za pobyt dieťaťa v materskej škole

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

 • ktoré má 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
 • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
 • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:

 • ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
 • ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

Úhrada príspevkov:

 • uhrádza sa do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca

možnosti úhrady:

 • poštovou poukážkou
 • prevodom na účet školy
 • trvalým príkazom vo vašej banke
2. PRÍSPEVOK NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI:

V zmysle VZN obce Kecerovce č. 2/2020je príspevok na stravu: desiata 0,34 €, obed 0,80 €, olovrant 0,23 € SPOLU: 1,37 € na 1 deň  uhrádza sa do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Možnosti úhrady:

 • poštovou poukážkou
 • prevodom na účet ŠJ
 • trvalým príkazom vo vašej banke

Zákonný zástupca uhrádza do 10. októbra jednorazový príspevok na režijné náklady v sume 2,-eur na mesiac /20,-€ na školský rok za jedného stravníka. V školskom roku 2021/2022 je tento termín do 10. decembra 2021.

Prípadnú neúčasť na stravovaní je možné nahlásiť telefonicky alebo osobne a to najneskôrdo 8:00 hodiny príslušného dňa.

Na základe oznámenia príslušného úradu práce sociálnych vecí a rodiny o poskytnutí dotácie je poskytnutá dotácia na stravu vo výške 1,30 eur:

 • pre deti v hmotnej núdzi a pre deti z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima,
 • dieťa MŠ, rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

Zákonný zástupca uhrádza príspevok za neodobratú stravu v danom stravovacom dni v plnej výške (bez nároku na dotáciu), ak zákonný zástupca neodhlásil dieťa najneskôr do 8.00 h v danom dni z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni alebo v prípade, že dieťa nesplní podmienky na poskytnutie dotácie.

3. RODIČOVSKÝ DOBROVOĽNÝ PRÍSPEVOK: 5 € mesačne
 • úhrádza sa do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca

Možnosti úhrady:

 • poštovou poukážkou alebo platbou u triedneho učiteľa

Uhrádzajú sa z neho balíčky na Mikuláša, pohostenie na Karneval, Deň detí, divadelné predstavenie a pod.

JEDNORÁZOVÉ POPLATKY:

TRIEDNY FOND: podľa dohody konkrétnej triedy na prvom rodičovskom združení

 • uhrádzajú sa potreby konkrétnej triedy po konzultácii s rodičmi

Príspevky je potrebné odovzdať triednym učiteľkám.

Celé znenie VZN Kecerovce č.2/2020 nájdete na stránke: http://www.obeckecerovce.sk/subory/kecerovce_vzn_naklady_skola_2020.pdf

Daycare

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

Nursery

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

After School

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

+421 915 393 423

Our Goal

Our Quality

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 

MŠ Kecerovce
Kontakt
Sociálne siete 

Materská škola pre Vaše deti v obci Kecerovce.