Novostavba materskej školy bola uvedená do prevádzky 01.09.2020 je samostatná budova, ktorá sa nachádza oproti murovanej budove Základnej školy. Materská škola sa nachádza v jednoposchodovej samostatne stojacej budove. Je zariadená v zdravotne vhodnom prostredí, kde je chránená pred zdraviu škodlivými faktormi vonkajšieho prostredia, najmä hlukom a zdrojmi znečistenie ovzdušia. Priestorové usporiadanie, funkčné členenie školy a vybavenie zodpovedá veku, zdravotnému stavu, telesným rozmerom a psychosomatickému vývoju detí.

Budova má 6 tried. V školskom roku 2022/23 sme otvorili 6 tried s počtom 140 detí, ktoré aktívne navštevujú MŠ. V materskej škole pracuje 16 pedagogických zamestnancov/ riaditeľka MŠ, 12 učiteliek, 2 asistentky učiteľa, 1 asistent učiteľa/ a 9 nepedagogických zamestnancov /5 upratovačky, 3 kuchárky, 1 vedúca ŠJ/.

Areál je oplotený a vstup do areálu je možný cez 2 samostatné bráničky po prístupových chodníkoch. Súčasťou materskej školy je pozemok slúžiaci ako školský dvor, s upraveným trávnatým pozemkom, výlučne pre deti navštevujúce materskú školu. Zásobovanie a vjazd ku kotolni sú zabezpečené cez samostatnú bránu. Parkovanie pre personál materskej školy a rodičov detí je možný na veľkej asfaltovej ploche pred školou.

Základné prevádzkové pokyny platné od 01.09.2022
Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materskej škole školský rok 2022/2023

Prevádzka MŠ je od 07:00 do 16:30 hod. Najneskorší príchod je o 8.00 hod., kedy už má byť dieťa v triede,

Neprítomnosť dieťaťa a jej dôvod je potrebné bezodkladne nahlásiť ráno do 8:00 hod. na pevnú linku MŠ: 055/ 6990 114

Odchod na obed je v čase o 12:00 a 12:30 hod. (obedy sú o 11:30 a 12:00 – odchod je potrebné nahlásiť ráno pri odovzdaní dieťaťa, zvoniť pri vchode, vchod bude zamknutý,

Popoludní od 15:00 do 16:30 hod. sa deti rozchádzajú každé zo svojej triedy alebo školského dvora, zberné triedy nefungujú.

V prevádzke sú všetky triedy, v nevyhnutnom a odôvodnenom prípade sa vytvorí nová skupina detí, avšak vždy na celý týždeň alebo na určené obdobie,

Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy odporúčame minimalizovať na nevyhnutný,

Do budovy vstupuje s dieťaťom len jedna sprevádzajúca osoba v zmysle aktuálnych pokynov ÚVZ SR .

Pri vstupe do budovy je každý povinný vydezinfikovať si ruky,

Učiteľky realizujú povinný ranný zdravotný filter .

Deti do materskej školy môžu prichádzať a odchádzať aj s inými osobami, ktoré rodič splnomocní. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov,

Po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 5 po sebe nasledujúce dni , predkladá zákonný zástupca písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti Ospravedlňovanie neprítomnosti detí v MŠ:

A. Dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie nepovinné

V prípade neprítomnosti trvajúcej 5 a viac dní z akýchkoľvek dôvodov – rodič predkladá vyhlásenie o bezpríznakovosti,v prípade neprítomnosti dieťaťa v materskej škole z dôvodu ochorenia – „Potvrdenie od lekára“ len v tom prípade, ak lekár po prezenčnom vyšetrení dieťaťa posúdi, že je ho potrebné vystaviť z epidemiologických dôvodov, kvôli ochrane zdravia ostatných detí v kolektíve.

B. Dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie:

1. v prípade neprítomnosti trvajúcej 5 dní z iných dôvodov ako ochorenia – (možné len v nevyhnutnom prípade) – rodič predkladá vyhlásenie o bezpríznakovosti,

2. V prípade neprítomnosti trvajúcej 5 dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) z dôvodu ochorenia, ktoré si nevyžadovalo osobné vyšetrenie u lekára, predkladá rodič vyhlásenie o bezpríznakovosti,

V prípade neprítomnosti dlhšej ako 5 dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) z dôvodu choroby predkladá rodič Potvrdenie od lekára.

U dieťaťa plniaceho povinné predprimárne vzdelávanie pokiaľ rodič plánuje dlhšiu neprítomnosť dieťaťa z iných dôvodov ako choroby, oznámi to materskej škole spôsobom, aký určí materská škola (za objektívne dôvody neprítomnosti dieťaťa plniaceho povinné predprimárne vzdelávanie sa považuje rodinná dovolenka, choroba iného člena domácnosti, náhle vycestovanie rodiny z rodinných dôvodov). Riaditeľka MŠ má kompetenciu rozhodnúť o ospravedlnení/neospravedlnení neprítomnosti dieťaťa na predprimárnom vzdelávaní po prerokovaní s triednou učiteľkou dieťaťa.

Rodič dbá na dodržiavanie zákazu nosenia hračiek alebo iných predmetov z domu.

Na utieranie rúk deti používajú vlastný uterák alebo jednorázové papierové utierky.

Výmena posteľnej bielizne sa uskutočňuje 2x za mesiac, Ak dieťa v priebehu dňa prejaví niektorý z príznakov ochorenia, bude umiestnené do samostatnej miestnosti, zákonný zástupca bude kontaktovaný telefonicky,

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID – 19, alebo mu je nariadená karanténa, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľku MŠ alebo triednu učiteľku.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.